Đan con bướm

Bên Lion Brand hiện có một chục bài về Knit Nature Motif: http://cache.lionbrand.com/cgi-bin/faq-search.cgi

 Mẫu nào mình cũng thích hết cả. Mình sẽ dần dần bê hết về nhà mình, dịch ra thì tính sau, hoặc là chị em nào rảnh tay dịch hộ thì tốt quá, hí hí…. nửa đêm tranh thủ vác về, như là thằng ăn trộm vậy 😛

Mẫu đan con bướm http://cache.lionbrand.com/faq/541.html?language= (không hiểu sao có lúc add được link vào có lúc lại không, hix…)

Công thức đan:

RIGHT LOWER WING
Using A, cast on 4 sts.
1st row (RS) K2, kfb, k1. 5 sts.
2nd and WS rows K.
3rd row Kfb, k2, kfb, k1. 7 sts.
5th row K5, kfb, k1. 8 sts.
7th row K6, kfb, k1. 9 sts.
8th row K. Break yarn and leave sts on a spare needle.

LEFT LOWER WING
Using A, cast on 4 sts.
1st row (RS) Kfb, k3. 5 sts.
2nd and WS rows K.
3rd row Kfb, k2, kfb, k1. 7 sts.
5th row Kfb, k6. 8 sts.
7th row Kfb, k7. 9 sts.
8th row K. Break yarn and, both RS facing, slip sts of right lower wing on to left-hand needle. 18 sts.
9th row K.
11th row K1, k2tog, k to last 3 sts, k2tog, k1. 16 sts.
13th row As 11th row. 14 sts.
15th row K1, k2tog, k2, [k2tog] twice, k2, k2tog, k1. 10 sts.
17th row K1, [k2tog] 4 times, k1. 6 sts.
18th row K. Break yarn and leave sts on a spare needle.

RIGHT UPPER WING
Using A, cast on 6 sts.
1st row (RS) Kfb, k3, kfb, k1. 8 sts.
2nd row Kfb, k7. 9 sts.
3rd row Kfb, k6, kfb, k1. 11 sts.
4th row Kfb, k10. 12 sts. Break yarn and leave sts on a spare needle.

LEFT UPPER WING
Using A, cast on 6 sts.
1st row (RS) Kfb, k3, kfb, k1. 8 sts.
2nd row K6, kfb, k1. 9 sts.
3rd row Kfb, k6, kfb, k1. 11 sts.
4th row K9, kfb, k1. 12 sts. Break yarn and leave sts on a spare needle.
Joining row All RS facing, across sts of right upper wing work kfb, k11; across sts of lower wings work k1, [k2tog] twice, k1; across sts of left upper wing work k10, kfb, k1. 30 sts.
6th row K.
7th row Kfb, k12, [k2tog] twice, k11, kfb, k1.
8th row K.
9th row K13, [k2tog] twice, k13. 28 sts.
10th row K.
11th row K1, k2tog, k9, [k2tog] twice, k9, k2tog, k1. 24 sts.
12th row Bind off knitwise, working k1, k2tog, k18, k2tog, k1 across the row.

BODY
Using B, cast on one st.
1st row (RS) (K1, yo, k1) in this one st. 3 sts.
2nd row P1, p1tbl, p1.
3rd row K1, [yo, k1] twice. 5 sts.
4th row P1, [p1tbl, p1] twice.
5th row K.
6th row P. Repeat last 2 rows.
9th row K2tog, k1, skpo. 3 sts.
10th row P.
11th row K.
12th row P.
13th row S2kpo. Fasten off remaining one st.

FINISHING
Press to shape. Lightly gather center of butterfly vertically to measure slightly less than the length of the body. Attach body. Pinch upper and lower wings together, upper over lower, and hold with a few sts on WS. Using B, add antennae.

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan hoa, Đan hoa nổi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s