Hướng dẫn đan cơ bản bằng video của Knitwhitch

Mình thích học đan cơ bản ở LionBrand, nhưng các video của họ khó nhìn hơn của Knitwitch. Mình để danh mục ở đây cho các bạn tiện xem nhé, có nhiều chỗ xem thì hiểu mà không biết phải gọi tên ra sao 😛 Nháy chuột vào đễ được dẫn sang video clip hướng dẫn!

Cơ bản:

How to make a Slip Knot tạo thắt nút len đầu tiên

Measuring Gauge đan mẫu để tính tỷ lệ mũi đan và cm

Weaving in Ends on Stockinette Stitch khâu dấu chỉ trên bề mặt đan mũi nghịch

Weaving in Ends on Ribbing khâu dấu chỉ trên bề mặt đan mũi thuận

 

Advanced Techniques: Kỹ thuật nâng cao

Backwards Knitting đan từ một mặt trước của sản phẩm (thông thường chúng ta đan hết mặt trước thì lật sang đan mặt sau, nhưng đây là cách không cần lật sang mặt sau, vẫn trực diện với mặt trước nhưng bạn vẫn có thể đan mặt sau, đan lùi dần từ cuối hàng về đầu hàng, kỹ thuật rất hay!)

Kitchener Stitch – (Grafting) Cách ráp hai miếng len rời chưa chiết thành một miếng len giống như đan liền mạch, sử dụng mũi khâu giả mũi đan. Mình vừa nhớ ra là cách này dùng nối phần cổ lọ của áo len vào phần thân áo, nhìn như đan liền mạch không biết đâu là đường khâu nối mặc dù hai miếng đó đan hai miếng rời nhau, rất tuyệt!

Magic Loop Knitting

Turning a Heel with Short Row Decreasing

Wet Blocking a Knitted Piece

 

Bắt mũi đan:

Double Cast On (Long tail cast on) Method

Twisted German Cast On

Knitted Cast On Bắt mũi đan bằng hai kim đan, thông thường chúng ta dùng một tay và một kim đan để bắt mũi đan, nhưng ở đây từ một mũi bắt ban đầu, bạn có thể dùng hai kim đan theo thao tác đan mũi đan thuận, đan nhiều mũi đan thuận để tạo ra một hàng mũi đan, cách này cũng tiết kiệm triệt để sợi len thừa vì bạn không cần phải áng chừng để dư len khi bắt mũi đan nữa 😛

Cable Cast On

 

Mũi đan:

Making a Knit Stitch mũi đan thuận

Making a Purl Stitch mũi đan nghịch

Knit Through the Back Loop (ktbl) đan thuận vào nửa trước mũi đan

Purl Through the Back Loop (ptbl) đan nghịch vào nửa sau mũi đan

Stockinette Stitch đan trơn

Ribbing Stitch đan cốt

 

Thêm mũi đan:

Yarn Over(yo) vắt dây

Make One Right (m1r) thêm 1 mũi bên phải

Make One Left (m1l)  thêm một mũi bên trái

Knit One Front & Back (Bar Increase) (k1fb) đan vào nửa trước và sau của 1 mũi đan

 

Bớt mũi đan:

Knit Two Together (k2tog) đan chập đôi

Knit Two Together Through Back Loop (k2tog tbl) đan chập đôi vào nửa sau của 2 mũi đan

Slip Slip Knit (ssk) đan chập đôi nghiêng trái

Slip 1 Knit 1 Pass Slip Stitch Over (skp)

   

Chiết:

Basic Knitting Bind Off

Crochet Bind Off chiết bằng kim móc

Knitted Bind Off on the Right Side chiết bên phải

Knitted Bind Off on the Wrong Side chiết bên trái

Binding off in Pattern

 

Helpful Hints:

Recognizing a Twisted Stitch

How to Fix a Dropped Stitch

TINKing Purl Stitches (take out a purl stitch)

TINKing Knit Stitches (take out a knit stitch)

How to tell the difference between a knit and a purl stitch

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Hướng dẫn đan cơ bản, Đan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s