4 kiểu hoa văn đẹp đan từ chính tâm nở rộng ra ngoài

Chắc là bạn quen với đan một miếng vuông thành cạnh từng hàng xếp dần lên nhau. Thật ra đan cũng khá linh động, bạn có thể đan hình tròn từ tâm ra ngoài, thêm nữa lại kết hợp các hoa văn đan vào, trông rất đẹp. Ứng dụng khá nhiều, dùng ngay miếng đan tròn đó, hoặc tùy bạn sáng tạo, như đan nó làm chóp mũ rồi đan mũ từ chóp xuống vành mũ cũng đẹp! Rất có thể bạn học theo 4 kiểu này cách đan từ tâm để rồi tự bạn tạo ra những hoa văn riêng bạn!

fourleaffourleaf

spiralstar

 

 

 Leafy Hexagon

 

fourleaf
Click to zoom
Cast on 6 stitches and divide evenly over 3 needles, 2 sts oen. Join, taking care not to twist stitches.
Round 1 (RS): Knit.
Round 2: [Yo, k1] 6 times. (12 sts)
Round 3: [K1, (k1, yo, k1, yo, k1) into next st] 6 times.
Round 4: [Yo, k1, ssk, k1, k2tog] 6 times.
Round 5: [P2, sl 1, k2tog, psso] 6 times. (18 sts)
Round 6: Knit.
Round 7: [K1, yo, k1, yo, k1] 6 times. (30 sts)
Round 8: Knit.
Round 9: [K2, yo, p1, yo, k2] 6 times. (42 sts)
Round 10: [K3, p1, k3] 6 times.
Round 11: [Yo, k3, p1, k3] 6 times. (48 sts)
Round 12: [K4, p1, k3] 6 times.
Round 13: [Yo, k1, yo, k2tog, k1, p1, k1, ssk]. 6 times.
Round 14: [K5, p1, k2] 6 times.
Round 15: [K1, yo, k1, yo, k3, p1, k2] 6 times. (60 sts)
Round 16: [K7, p1, k2] 6 times.
Round 17: [K2, yo, k1, yo, k2, k2tog, M1P, p1, M1P, ssk] 6 times. (72 sts)
Round 18: [K8, p3, k1] 6 times.
The last ssk of following four rounds, will be worked into the last stitch of the round and first stitch of the next.
Round 19: K6, k2tog, M1P, p3, M1P, ssk, [k5, k2tog, M1P, p3, M1P, ssk] 5 times.
Round 20: K4, k2tog, M1P, p5, M1P, ssk, [k3, k2tog, M1P, p5, M1P, ssk] 5 times.
Round 21: K2, k2tog, yo, M1P, p7, M1P, yo, ssk, [k1, k2tog, yo, M1P, p7, M1P, yo, ssk] 5 times. (84 sts)
Round 22: K2tog, yo, p11, yo, sl 1, k2tog, psso, [yo, p11, yo, sl 1, k2tog, psso] 4 times, yo, p11, yo, ssk.
Round 23: Knit.
Round 24: Purl.
Using a larger size needle, cast off loosely.

Special Abbreviations
M1P = make one purl
. Work as M1, but pick up strand from behind work and purl into it.
Motif directions reproduced with permission from 150 Knit&Crochet Motifs, Interweave Press, 2011
Sample shown in Wool-Ease.

ABBREVIATIONS / REFERENCES

k = knit k2tog = knit 2 together
M1 = Make 1 (see above) oen = on each needle
p = purl psso = pass slip stitch over
RS = right side sl = slip
ssk = slip, slip, knit st(s) = stitches
yo = yarn over  

Four-Leaf Counterpane

 

fourleaf
Click to zoom
Cast on 8 stitches and divide evenly over 4 needles. Join, taking care not to twist stitches.
Round 1: [Yo, k1] 8 times. (16 sts)
Round 2:
Knit.
Round 3:
[Yo, k1] 16 times. (32 sts)
Round 4:
[P1, k5, p1, k1] 4 times.
Round 5: [Yo, k3, yo, k1] 8 times. (48 sts)
Round 6:
[P2, k7, p2, k1] 4 times.
Round 7:
[Yo, k5, yo, k1] 8 times. (64 sts)
Round 8:
[P3, k9, p3, k1] 4 times.
Round 9:
[Yo, k7, yo, k1] 8 times. (80 sts)
Round 10:
[P4, k11, p4, k1] 4 times.
Round 11: [Yo, k9, yo, k1] 8 times. (96 sts)
Round 12:
[P5, k13, p5, k1] 4 times.
Round 13: [Yo, k11, yo, k1] 8 times. (112 sts)
Round 14:
[P6, k15, p6, k1] 4 times.
Round 15:
[Yo, k13, yo, k1] 8 times. (128 sts)
Round 16:
[P7, k17, p7, k1] 4 times.
Round 17:
[Yo, k7, ssk, k13, k2tog, k7, yo, k1] 4 times.
Round 18:
[P8, k15, p8, k1] 4 times.
Round 19: [Yo, k8, ssk, k11, k2tog, k8, yo, k1] 4 times.
Round 20:
[P9, k13, p9, k1] 4 times.
Round 21: [Yo, k9, ssk, k9, k2tog, k9, yo, k1] 4 times.
Round 22: [P10, k11, p10, k1] 4 times.
Round 23:
[Yo, k10, ssk, k7, k2tog, k10, yo, k1] 4 times.
Round 24:
[P11, k9, p11, k1] 4 times.
Round 25:
[Yo, k11, ssk, k5, k2tog, k11, yo, k1] 4 times.
Round 26:
[P12, k7, p12, k1] 4 times.
Round 27:
[Yo, k12, ssk, k3, k2tog, k12, yo, k1] 4 times.
Round 28:
[P13, k5, p13, k1] 4 times.
Round 29: [Yo, k13, ssk, k1, k2tog, k13, yo, k1] 4 times.
Round 30: [P14, k3, p14, k1] 4 times.
Round 31: [Yo, k14, k3tog, k14, yo, k1] 4 times.
Round 32:
[P to the last st on the needle, k1] 4 times.
Round 33:
[Yo, p to the last st on the needle, yo, k1] 4 times. (136 sts) Using a larger size needle, cast off loosely.

Motif directions reproduced with permission from 150 Knit&Crochet Motifs, Interweave Press, 2011 Sample shown in Wool-Ease.

ABBREVIATIONS / REFERENCES

k = knit k2tog = knit 2 together
p = purl ssk = slip, slip, knit
st(s) = stitches yo = yarn over

Lace Spiral

 

spiral
Click to zoomCast on 8 stitches and divide evenly over 4 needles.
Join, taking care not to twist stitches.
Rounds 1 and 2: Knit.
Round 3: [Yo, k1] 8 times. (16 sts)
Round 4: Knit.
Round 5: [Yo, k1] 16 times. (32 sts)
Round 6: [K2, k2tog] 8 times. (24 sts)
Round 7: [Yo, k1, yo, k2tog] 8 times. (32 sts)
Round 8: Knit.
Round 9: [Yo, k1, yo, k1, yo, k2tog] 8 times. (48 sts)
Round 10: [K4, k2tog] 8 times. (40 sts)
Round 11: [(Yo, k1) 3 times, k2tog] 8 times. (56 sts)
Round 12: [K5, k2tog] 8 times. (48 sts)
Round 13: [Yo, k1, yo, k1, yo, k2, k2tog] 8 times. (64 sts)
Round 14: [K6, k2tog] 8 times. (56 sts)
Round 15: [Yo, k1, yo, k1, yo, k3, k2tog] 8 times. (72 sts)
Round 16: [K7, k2tog] 8 times. (64 sts)
Round 17: [Yo, k1, yo, k1, yo, k4, k2tog] 8 times. (80 sts)
Round 18: [K8, k2tog] 8 times. (72 sts)
Round 19: [Yo, k1, yo, k1, yo, k5, k2tog] 8 times. (88 sts)
Round 20: [K9, k2tog] 8 times. (80 sts)
Round 21: [Yo, k1, yo, k1, yo, k6, k2tog] 8 times. (96 sts)
Round 22: [K10, k2tog] 8 times. (88 sts)
Round 23: Purl.
Round 24: Knit.
Round 25: Purl.
Cast off loosely purlwise.

Motif directions reproduced with permission from 150 Knit&Crochet Motifs, Interweave Press, 2011
Sample shown in Wool-Ease.

ABBREVIATIONS / REFERENCES

k = knit k2tog = knit 2 together
st(s) = stitches yo = yarn over

Radiant Star

 

star
Click to zoom
Cast on 102 stitches.
Row 1: Purl.
Row 2: Knit.
Row 3: K1, [sl1 wyb, p8, sl 2tog, k1, p2sso, p8] 5 times, k1. (92 sts)
Row 4: P1, [k8, p1, k8, sl1 wyf] 5 times, p1.
Row 5: K1, [sl1 wyb, p7, sl 2tog, k1, p2sso, p7] 5 times, k1. (82 sts)
Row 6: P1, [k7, p1] 10 times, p1.
Row 7: K1, [sl1 wyb, p6, sl 2tog, k1, p2sso, p6] 5 times, k1. (72 sts)
Row 8: P1, [k6, p1, k6, sl1 wyf] 5 times, p1.
Row 9: K1, [sl1 wyb, p5, sl 2tog, k1, p2sso, p5] 5 times, k1. (62 sts)
Row 10: P1, [k5, p1] 10 times, p1.
Row 11: K1, [sl1 wyb, p4, sl 2tog, k1, p2sso, p4] 5 times, k1. (52 sts)
Row 12: P1, [k4, p1, k4, sl1 wyf] 5 times, p1.
Row 13: K1, [sl1 wyb, p3, sl 2tog, k1, p2sso, p3] 5 times, k1. (42 sts)
Row 14: P1, [k3, p1] 10 times, p1.
Row 15: K1, [sl1 wyb, p2, sl 2tog, k1, p2sso, p2] 5 times, k1. (32 sts)
Row 16: P1, [k2, p1, k2, sl1 wyf] 5 times, p1.
Row 17: K1, [sl1 wyb, p1, sl 2tog, k1, p2sso, p1] 5 times, k1. (22 sts)
Row 18: P1, [p1, k2, sl1 wyf] 5 times, p1.
Row 19: K1, [sl1 wyb, sl 2tog, k1, p2sso] 5 times, k1. (12 sts)
Row 20: Purl.
Row 21: K1, [k2tog] 5 times, k1. (7 sts)
Cut yarn leaving a 25cm (9.75 in) tail.
Using a tapestry needle, weave the yarn through the remaining 7 stitches on the needle, gather and secure. Sew side seams together to form a star block.

Motif directions reproduced with permission from 150 Knit&Crochet Motifs, Interweave Press, 2011
Sample shown in Wool-Ease.

ABBREVIATIONS / REFERENCES

k = knit p = purl
p2sso = pass slip stitch over sl = slip
st(s) = stitches tog = together
wyb = with yarn in back wyf = with yarn in front
Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s