Ngựa trắng tí hon

Nhìn xem có giống con ngựa trắng tí hon không này 😛

Thích cái vặn thừng hai bên mũ, thích cái bờm ngựa – đương nhiên rồi, và thích nhất một kinh nghiệm học lỏm từ bên nhà Wi trong việc đan mũ che tai:

Đan hai hình tam giác để riêng chờ đó, bắt mũi len cho nửa trước mũ vào kim vòng, xỏ mũi đan của một hình tam giác sang kim vòng tiếp theo số mũi vừa bắt, bắt tiếp mũi len cho nửa sau của mũ vào kim vòng đó, cuối cùng xỏ nốt số mũi đan của hình tam giác còn lại. Hai hình tam giác chính là hai miếng che tai, xỏ vào cùng số mũi đan cho đủ vòng đầu rồi thì cứ thế đan phần mũ còn lại như đan cái mũ thường thôi, nói thì dài nhưng làm thì đơn giản 😛 Trước đó cứ nghĩ phải đan nối cầu kỳ ghê gớm lắm hay là phải chiết lượn kiểu gì đó lằng nhằng cơ đấy 😛 hí hí…

Công thức đan của Lionbrand:

SIZE:
9-12 months (2-3 years, 4-5 years)
Finished Circumference
17 (18, 19) in. (43 (45.5, 48.5) cm)
Note: Pattern is written for smallest size with changes for larger sizes in parentheses. When only one number is given, it applies to all sizes. To follow pattern more easily, circle all numbers pertaining to your size before beginning.

CORRECTIONS: (applied )


PATTERN STITCHES
Cable Pattern for Earflaps (worked back and forth in rows over 8 sts)
Row 1 (WS): Purl. Row 12(RS): P1, k6, p1.
Row 23: K1, p6, k1.
Row 34: P1, 3/3 LC, p1.
Row 45: K1, p6, k1.
Rows 56 and 67: Rep Rows 12 and 2 color=”red”>3.
Rep Rows 1-6 2-7 for Cable pattern for Earflaps.

Cable Pattern for Hat (worked in the rnd over 8 sts)

Rnds 12 and 23: P1, k6, p1.
Rnd 34: P1, 3/3 LC, p1.
Rnds 4-65-7: Rep Rnd 2.
Rep Rnds 1-62-7 for Cable pattern for Hat.

EARFLAPS (make 2)
Note: Earflaps may be worked by following the written instructions below, or referring to the Earflap Chart.
With 2 double pointed needles, cast on 8 sts.
Row 1 (WS): Purl.
Row 2 (RS): K1, m1, k6, m1, k1 – 10 sts at the end of this row.
Row 3: P1, k1, p6, k1, p1.
Row 4: K1, m1, place marker (pm), work Row 14 of Cable pattern over next 8 sts, pm, m1, k1 – 12 sts at the end of this row.
Row 5: P2, slip marker (sm), work Row 25 of Cable pattern over next 8 sts, sm, p2.
Note: Continue to slip markers on each row of Earflap.
Row 6: K1, m1, k1, work Row 36 of Cable pattern over next 8 sts, k1, m1, k1 – 14 sts at the end of this row.
Row 7: P3, work Row 47 of Cable pattern over next 8 sts, p3.

 

GAUGE:

17 sts + 25 rnds = 4 in. (10 cm) in St st worked in rnds (k every rnd). BE SURE TO CHECK YOUR GAUGE. When you match the gauge in a pattern, your project will be the size specified in the pattern and the materials specified in the pattern will be sufficient. If it takes you fewer stitches and rows to make a 4 in. [10 cm] square, try using a smaller size hook or needles; if more stitches and rows, try a larger size hook or needles.

STITCH EXPLANATION:

3/3 LC (3 over 3 left cross) Slip 3 sts to cable needle and hold in front, k3, then k3 from cable needle.
Cable Cast On Make a slip knot on left needle. Knit 1 st through slip knot, but do not drop slip knot from left needle; transfer new st from right needle to left needle – 2 sts on left needle. *Insert right needle between first 2 sts on left needle; wrap yarn and pull through (as if knitting a st); transfer new st to left needle. Repeat from * to cast on desired number of sts.
M1 (make 1) An increase worked by lifting horizontal thread lying between needles and placing it onto left needle. Knit this new stitch through the back loop – 1 st increased.
ssk (slip, slip, knit)Slip next 2 sts as if to knit, one at a time, to right needle; insert left needle into fronts of these 2 sts and knit them tog – 1 st decreased. 

PATTERN STITCHES
Note:
Cable can be worked from instructions below or from Charts. 

Cable Pattern for Earflaps
(worked back and forth in rows over 8 sts)
Row 1 (WS): Purl.
Row 2(RS): P1, k6, p1.
Row 3: K1, p6, k1.
Row 4: P1, 3/3 LC, p1.
Row 5: K1, p6, k1.
Rows 6 and 7: Rep Rows 2 and 3.
Rep Rows 2-7 for Cable pattern for Earflaps.

Cable Pattern for Hat
(worked in the rnd over 8 sts)
Rnd 1: Knit.
Rnds 2 and 3: P1, k6, p1.
Rnd 4: P1, 3/3 LC, p1.
Rnds 5-7: Rep Rnd 2.
Rep Rnds 2-7 for Cable pattern for Hat.

NOTES:

1. Earflaps are worked first, then sts are cast on between Earflaps for Hat.
2. Earflaps are worked back and forth in rows using 2 double pointed needles.
3. Hat is worked in the round using circular needle.
4. A cable is worked in the center of each Earflap and continued in the Hat.
5. Markers are used to separate the sts used in the Cable pattern.
6. Fringe is added after Hat has been worked.

 
 
 
EARFLAPS (make 2)
Note:
Earflaps can be worked from written instructions or from Chart.
With 2 double pointed needles, cast on 8 sts.
Row 1 (WS): Purl.
Row 2 (RS): K1, m1, k6, m1, k1 – 10 sts at the end of this row.
Row 3: P1, k1, p6, k1, p1.
Row 4: K1, m1, place marker (pm), work Row 1 of Cable pattern over next 8 sts, pm, m1, k1 – 12 sts at the end of this row.
Row 5: P2, slip marker (sm), work Row 2 of Cable pattern over next 8 sts, sm, p2.
Note: Continue to slip markers on each row of Earflap.
Row 6: K1, m1, k1, work Row 3 of Cable pattern over next 8 sts, k1, m1, k1 – 14 sts at the end of this row.
Row 7: P3, work Row 4 of Cable pattern over next 8 sts, p3.
Row 8: K1, m1, k2, work Cable pattern as established over next 8 sts, k2, m1, k1 – 16 sts at the end of this row.
Row 9: P4, work Cable pattern as established over next 8 sts, p4.
Row 10: K1, m1, k3, work Cable pattern as established over next 8 sts, k3, m1, k1 – 18 sts at the end of this row.
Row 11: P1, k1, p3, work Cable pattern as established over next 8 sts, p3, k1, p1.
Row 12: K1, p1, k3, work Cable pattern as established over next 8 sts, k3, p1, k1.
Rows 13 and 14: Rep Rows 11 and 12.
Row 15: Rep Row 11.
Row 16: K1, p1, k3, work Cable pattern as established over next 8 sts, k3, p1, k1.
Rep Rows 11-16 until Earflap measures about 3 (3 1/4, 3 1/2) in. 7.5 (8.5, 9) cm from beg, end with a WS row.
Note: End with a WS row means that the last row you work should be a WS row, and the next row that you are ready to work will be a RS row.
Cut yarn and leave sts on one double pointed needle. Make a note of last row of Cable pattern for Earflaps that was worked. Work 2nd earflap in same manner and leave sts on a second double pointed needle. 

HAT
Note:
Each row of Cable pattern for Earflap directly corresponds to the rnd of the Cable pattern for Hat. When working Cable pattern for Hat, begin with the cable rnd that follows the last Cable row you worked on the Earflaps.
Set-Up Rnd (RS): With circular needle, cable cast on 10 (12, 12) sts; working over sts of one Earflap, k1, p1, k3, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, k3, p1, k1; cable cast on 19 (21, 23) sts; working over sts of second Earflap, k1, p1, k3, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, k3, p1, k1; cable cast on 9 (9, 11) sts – 74 (78, 82) sts at the end of this rnd.
Place marker for beg of rnd.
Join by working the first st on left hand needle with the working yarn from the right hand needle and being careful not to twist sts.
Rnds 1-5 (Ribbing Rnds): (K1, p1) 6 (7, 7) times, k3, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, k3, p1, (k1, p1) 11 (12, 13) times, k3, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, k3, p1, (k1, p1) 5 (5, 6) times.
Rnd 6 (RS): K11 (13, 13), p1, k3, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, k3, p1, k21 (23, 25), p1, k3, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, k3, p1, k10 (10, 12).
Rep last rnd until Hat measures about 4 1/2 (4 3/4, 5 1/4) in. (11.5 (12, 13.5) cm) from Set-Up Rnd.
Do not remove markers.
Shape Crown
Notes:

1. Decreases are worked in each St st section. The Cable pattern markers and 2 additional markers that will be added on Rnd 1 are used to indicate decrease locations.
2. Change to double pointed needles when sts have been sufficiently decreased to fit comfortably onto the circular needle.
Rnd 1: K1, ssk, k8 (10, 10), p1, k1, k2tog, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, ssk, k1, p1, k8 (9, 10), k2tog, pm, k1, pm, ssk, k8 (9, 10), p1, k1, k2tog, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, ssk, k1, p1, k8 (8, 10), k2tog – 66 (70, 74) sts at the end of this rnd.
Rnd 2: K to 3 sts before marker, p1, k2, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, k2, p1, k to marker, sm, k1, sm, k to 3 sts before marker, p1, k2, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, k2, p1, k to end of rnd.
Rnd 3: K1, ssk, k to 3 sts before marker, p1, k2tog, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, ssk, p1, k to 2 sts before marker, k2tog, sm, k1, sm, ssk, k to 3 sts before marker p1, k2tog, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, ssk, p1, k to end of rnd – 58 (62, 66) sts at the end of this rnd.
Rnd 4: K to 2 sts before marker, p1, k1, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, k1, p1, k to marker, sm, k1, sm, k to 2 sts before marker, p1, k1, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, k1, p1, k to end of rnd.
Rnd 5: K1, ssk, k to 2 sts before marker, k2tog, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, ssk, k to 2 sts before marker, k2tog, sm, k1, sm, ssk, k to 2 sts before marker, k2tog, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, ssk, k to end of rnd – 50 (54, 58) sts at the end of this rnd.
Rnd 6: K to marker, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, k to marker, sm, k1, sm, k to marker, sm, work Cable pattern as established over next 8 sts, sm, k to end of rnd.
Rep last 2 rnds until 26 (22, 26) sts rem.
Next Rnd: (K2tog) around – 13 (11, 13) sts at the end of this rnd.
Cut yarn, leaving a long tail. Thread tail through remaining sts and pull to gather. Knot securely. 

FINISHING
Fringe

Attach 3 columns of fringe to centerline of Hat, as follows:
1. Beg each column of fringe just above ribbing at center back of Hat and end each column in first rnd of crown shaping at front of Hat.
2. Cut strands of yarn approximately 8 in. (20.5 cm) long. For each fringe, fold a strand in half. Use crochet hook to draw fold through Hat, forming a loop. Pull ends of fringe through this loop. Pull to tighten. Trim fringe evenly. 

Ties
Cut three 24 in. (61 cm) strands of yarn. With crochet hook, draw strands halfway through center edge of one Earflap. Divide strands into 3 groups of 2 strands each and braid. Knot end of braid. Make a braid on remaining Earflap.
Weave in ends.

 

  

ABBREVIATIONS / REFERENCES
Click for explanation and illustration
beg = begin(s)(ning) k = knit
k2tog = knit 2 together p = purl
Pm = place marker rem = remain(s)(ing)
rep = repeat(s)(ing) RS = right side
sm = slip marker St st = Stockinette stitch
st(s) = stitch(es) tog = together
WS = wrong side  
Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan cho bé gái, Đan cho bé trai, Đan cho trẻ em and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s