Móc hoa tuyết

Móc hoa tuyết rất thích, nhanh ra sản phẩm, dễ trang trí, và nhìn rất chi là … móc! Bạn có thể móc hoa tuyết để treo trang trí cây thông, treo như mành cửa, gắn vào nền tối của trang phục, hoa nhỏ gắn bờm tóc, mũ, hoa to gắn lên quần áo, túi, khăn, chăn,… Hoa tuyết làm lót ly hay móc thêm vài vòng hình vuông xung quanh làm lót tay, mẫu to có thể làm dolly khăn trải bàn, lót bình hoa,… Rất nhiều mẫu hoa tuyết khác nhau và mẫu nào nhìn cũng đẹp lắm, muốn chọn 10 mẫu đẹp nhất nhưng không kịp, chọn một mẫu xinh này đã nhé, bạn cứ nhờ anh google tìm ảnh “crochet snowflake” thì tha hồ… hoa hết cả mắt!

Công thức móc:

Ch 8; join with sl st to form ring.

Rnd 1: Ch 1, sc in ring; (ch 12, sc in ring) 11 times; ch 5, yo hook 4 times, insert hook in first sc and draw lp through (yo and draw through 2 lps on hook) 5 times — trtr made and 12 ch-12 lps counting trtr as lp.

Rnd 2: Ch 1, sc in top of trtr, ch 6, sc in next lp; (ch 6, sc in next lp) 10 times; ch 6, join with sl st in first sc.

Rnd 3: Sl st into ch-6 lp, ch 3; in same lp work 2 dc, ch 3, and 3 dc; in each ch-6 lp around work 3 dc, ch 3, and 3 dc; join with sl st to top of beg ch-3.

Rnd 4: Sl st into each of next 2 dc and into ch-3 lp; ch 3, in same lp work dc, h 3, and 2 dc; *(ch 5, sl t in 5th ch from hook) 3 times, sl st in top of last dc made — triple picot made; ch 1, in same ch-3 lp work 2 dc, h 3, and 2 dc; ch 3, in next h-3 lp work sc, ch 3, and sc; h 3**, in next ch-3 lp work dc, ch 3, and 2 dc; rep from * around; end last rep at **; join to top of beg ch-3; fasten off.

 

Open Chain Loop Snowflake

Ch 8, join with sl st to form ring.

Rnd 1: Ch 3, work 2 dc in ring; (ch 12, 3 dc in ring) 5 times; ch 12, join with sl st to top of beg ch-3 — 6 ch-12 lps.

Rnd 2: Sl st in each of next 2 dc and into first 6 ch of ch-12 lp; ch 3, in same lp work 2 dc, ch 3, and 3 dc; (ch 7, in next ch-12 lp work 3 dc, ch 3, and 3 dc) 5 times; ch 7, join with sl st to top of beg ch-3.

Rnd 3: Sl st in each of next 2 dc and into ch-3 lp; ch 3, 2 dc in same lp; *(ch 5, sl st in 5th ch from hook) 3 times; sl st in top of last dc made — picot lp made; ch 1, in same ch-3 lp work 3 dc; ch 3, in next ch-7 lp work sc, ch 3, sc, ch 4, sc, ch 3, and sc; ch 3**, 3 dc in next ch-3 lp; rep from * around; end last rep at **; join with sl st to top of beg ch-3; fasten off.

 

Star Snowflake

Ch 8; join with sl st to form ring.

Rnd 1: Ch 6, dc in ring; (ch 3, dc in ring) 4 times; ch 3, join with sl st to 3rd ch of beg ch-6 — counts as beg ch-3 and first ch-3 lp.

Rnd 2: Sl st into first ch-3 lp, ch 1; in each ch-3 lp around work sc, hdc, dc, ch 3, dc, hdc and sc; join with sl st to first sc.

Rnd 3: Sl st in each st to next ch-3 lp and into ch-3 lp; *ch 6, sl st in 3rd ch from hook; ch 6, sl st in 6th ch from hook; ch 3, sl st in 3rd ch from hook; ch 3, sc in same lp — picot lp made; ch 6, sl st in 3rd ch from hook, ch 3**, sc in next ch-3 lp; rep from * around; end last rep at **, join to first ch of beg ch-6 lp; fasten off.

 

Finishing

Saturate Snowflake in fabric stiffener, stretch and pin flat to plastic-wrap-covered surface. When top side is still tacky, turn it over and rep for bottom side. Hang to finish drying. Attach ribbon or cord for a hanger.

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Móc, Móc họa tiết hình hoa, Móc hoa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s