Lót bình hoa Pansy

Đây là mẫu doilly đầu tiên mình được đọc bằng tiếng Việt do 3T dịch bên Hội thêu thùa, tiếc là bi giờ không thấy bản dịch đó đâu nữa, hix! Nhớ hồi đó thích bông hoa pansy quá nên nhìn hình và móc tự bịa, mày mò đến là cực, lúc đó cũng chưa biết đọc chart móc như thế nào, đã móc ra bông hoa to đùng trông như bông phượng tím, cơ mà vẫn thích lắm 😛

…Nhớ đã bật WC khoe với 3T, không ngờ được 3T khen động viên, lại còn bảo mẫu này tớ dịch rồi mà, hé hé, thế là mừng như vớ được vàng, chạy vội vào xem bản dịch, đối chiếu qua lại bản dịch và bản gốc rồi tập tành dịch chart móc từ đó. Cảm ơn 3T ngày đó rất nhiều, vì mãi tới giờ cảm hứng về bông hoa pansy vẫn không hề thay đổi!!!

Đã nhiều người móc theo mẫu lót bình hoa Pansy tuyệt đẹp này, có thể họ biến tấu phần nền trắng, nhưng hoa pansy thì mình thấy chưa có mẫu nào đẹp bằng nguyên mẫu và thường họ giữ nguyên phần công thức móc hoa pansy:

Thậm chí có người cắt một khuôn vải tròn rồi móc viền ngoài theo mẫu lót bình hoa pansy:

Công thức móc:

Size: Approx. 11″.

MATERIALS:
Size 10 crochet cotton: 1 ball each of white, green, shaded yellow, and shaded purple.

Steel crochet hook size 7.

Materials used on the sample are DMC Cebelia white and green, Optima 10 shaded purples and shaded yellow/gold. One ball of purple is probably enough to make 2 doilies.

DOILY CENTER:
Rnd 1:With white ch 6, join with sl st to first ch to form ring. Ch 5, (dc in ring, ch 2) 7 times, join with sl st in 3rd ch of beg (beginning) ch 5.

Rnd 2:Sl st in ch-2 lp (loop), ch 1, 3 sc in each ch-2 lp around, join with sl st in first sc. (24 sc).

Rnd 3:Ch 3, dc in next 2 sc, (ch 2, dc in next 3 sc) 7 times, ch 2, join with sl st in top of beg ch-3. (24 dc).

Rnd 4:Ch 3, dc in same place, dc in next dc, 2 dc in next dc, * ch 2, 2 dc in next dc, dc in next dc, 2 dc in next dc, rep (repeat) from * around, ch 2, join with sl st in top of beg ch-3. (40 dc).

Rnd 5:Ch 3, dc in same place, dc in next 3 dc, 2 dc in next dc, *ch 2, 2 dc in next dc, dc in next 3 dc, 2 dc in next dc, rep from * around, ch 2, join with sl st in top of ch-3. (56 dc).

Rnd 6:Ch 3, dc in same place, *dc in next dc, ch 1, skip next dc, dc in next dc, ch 1, skip next dc, dc in next dc, 2 dc in next dc, ch 2, 2 dc in next dc, rep from * around, end with ch 2, join with sl st in top of beg ch-3. (56 dc).

Rnd 7:Ch 3, dc in same place, dc in next dc, * ch 1, skip next dc, (dc in next ch-1 sp, ch 1) twice, skip next dc, dc in next dc, 2 dc in next dc, ch 2, 2 dc in next dc, rep from * around, end last rep with ch 2, join with sl st in top of beg ch-3. (64 dc).

Rnd 8:Ch 3, dc in same place, *dc in next dc, ch 1 skip next dc, (dc in next ch-1 sp, ch 1) 3 times, skip next dc, dc in next dc, 2 dc in next dc, ch 2, 2 dc, in next dc, rep from * around, end last rep with ch 2, join with sl st in top of beg ch-3. ( 72 dc).

Rnd 9:Ch 3, dc in same place, * dc in next dc, ch 1, skip next dc, (dc in next ch-1 sp, ch 1) 4 times, skip next dc, dc in next dc, 2 dc in next dc, ch 2, 2 dc in next dc, rep from * around, end last rep with ch 2, join with sl st in top of beg ch-3. (80 dc).

Rnd 10:Ch 3, dc in same place, *dc in next 2 dc, dc in next ch-1 sp, (ch 1, dc in next ch-1 sp) 4 times, dc in next 2 dc, 2 dc in next dc, ch 2, 2 dc in next dc, rep from * around end last rep with ch 2, join with sl st in top of beg ch-3. (104 dc).

Rnd 11:Ch 3, dc in same place, *dc in next 4 dc, dc in next ch-1 sp, (ch 1, dc in next ch-1 sp) 3 times, dc in next 4 dc, 2 dc in next dc, ch 2, 2 dc in next dc, rep from * around, end last rep with ch 2, join with sl st in top of beg ch-3. (128 dc).

Rnd 12:Ch 3, dc in same place, *dc in next 6 dc, dc in next ch-1 sp, (ch 1, dc in next ch-1 sp) twice, dc in next 6 dc, 2 dc in next dc, ch 2, 2 dc in next dc, rep from * around, end last rep with ch 2, join with sl st in top of beg ch-3. (152 dc).

Rnd 13:Ch 3, dc in same place, *dc in next 8 dc, dc in next ch-1 sp, dc in next dc, dc in next ch-1 sp, dc in next 8 dc, 2 dc in next dc, ch 2, 2 dc in next dc, rep from * around, end last rep with ch 2, join with sl st in top of beg ch-3. (184 dc).

Rnd 14:Ch 3, dc in next 4 dc, *ch 3, skip 2 dc, dc in next 4 dc, ch 2, skip 1 dc, dc in next 4 dc, ch 3, skip 2 dc, dc in next 5 dc, ch 2, dc in next 5 dc, re from * around, end last rep with ch 2, join with sl st in top of beg ch-3, fasten off. (144 dc).

PANSY (Make 16):
Rnd 1:With yellow ch 7, join with sl st in first ch to form ring, ch 3, 2 dc in ring, (ch 7, 3 dc in ring) 4 times, ch 7, join with sl st in top of beg ch-3. At this point you can fasten off if you are making the petals a contrasting color. If using same color, sl st in next dc, ch 1, sc in same st, and skip the first sc in rnd 2.

Rnd 2:With purple, join with sc to center dc of any 3-dc group, (16 dc in next ch-7 loop, sc in center dc of next 3-dc group) 3 times, ch 4, (dtr, ch 1) 12 times in next ch-7 lp, (tr, ch 1) twice in same lp, (dc, ch 1, dc) in same lp, sc in center dc of next 3-dc group, (dc, ch 1, dc) in next ch-7 lp, (Ch 1, tr) twice in same lp, (ch 1, dtr) 12 times in same lp, ch 4, join with sl st to first sc, fasten off.

JOINING PANSIES TO DOILY:
**(See note below)
Rnd 1:With green, join with sl st in ch-2 sp between solid sections, ch 3, keeping last lp of each dc on hook 2 dc in same sp, thread over and through all 3 lps on hook (cluster), * ch 3, skip 2 dc, sc in next dc, ch 3, (2 dc, ch 3, 2 dc “shell”) in next ch-3 lp, ch 4, 3-dc cluster in next ch-2 lp, ch 4, shell in next ch-3 lp, ch 3, skip 2 dc, sc in next dc, ch 3, 3-dc cluster in next ch-2 sp, rep from * around, end last rep with ch 3, join with sl st in top of first dc-cl. (16 shells, 16 clusters).

Rnd 2:*Ch 4, sc in same dc-cluster (picot), ch 3, sl st in 13th dc of first small petal of yellow pansy, ch 4, sc in center of next shell of doily center, sl st in center of next small petal of same pansy, sc in center of same shell on doily center, ch 4, sl st in 4th dc of next small petal of same pansy, ch 3, sc in top of next dc-cluster on doily center, rep from * around until all pansies are joined to doily center, end last rep with ch 3, join with sl st in dc-cl, fasten off.

**NOTE:When joining the pansies, it will make a neater “line” on the petal edges if you sl st into the BACK of the stitch in the pansy rather than the entire stitch, which tends to break up the line of the petal edge. If you look at the dc on the petal from the back, you will notice that you see the loop at the top of the stitch and a loop right beneath the top stitch. Try slip stitching into those two loops rather the two top loops. You will be looking at the petal from the front, so you will have to put your hook through what is the back loop of the stitch and then down through the bar right behind (or below) that loop.

EDGING
Attach white in ch-4 lp of first large petal of any pansy, sc in same lp, *(ch 3, sc in next ch 1 sp) 15 times, sc in next sc between petals, sc in next ch-1 sp of next large petal of same pansy, (ch 3, sc in next ch-1 sp) 14 times, ch 3, sc in next ch-4 lp of same large petal, sc in first ch-4 lp of next pansy, rep from *across 2 large petals of all pansies, join with sl st in first sc, fasten off.

FINISHING:
Weave in all ends carefully. Spray lightly with starch if desired and pin to shape. Let dry. I lightly steam press the large petals of each pansy first to shape them nicely, since they overlap and are hard to pin to shape.

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Móc, Móc trang trí, Móc trang trí nhà cửa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s