Giày dâu tây cho bé sơ sinh ( 0-3 tháng)

Giày thì đan còn hoa thì móc nhé! Lại nhớ entry của mouclou về Dưa hấu booties, nếu thêu hạt đen thì thành dưa hấu mà thêu hạt vàng thì thành dâu tây 😛

Công thức đan Strawberry Baby Booties của Hrönn Jónsdóttir:

* 1 skein green 4 ply yarn
* 1 skein red 4 ply yarn
* bits of yellow and white yarn
* Size 2-3 US needle
* crochet hook to gauge
gauge is 8.25 st to the inch

CO 60 stitches with green , join in the round and mark start of round.
Row 1 – P
Row 2 – K
Row 3 – P
Row 4 – k1, k2tog, (k2, k2tog)x6, (k1, k2tog)x2, (k2, k2tog)x6, k1, k2tog (44 sts left on needles)
Rows 5-25 – k2, p2
Row 26 – *yo, k2tog*, repeat *-* to end
Rows 27-28 – k2, p2
Row 29 – k
Change to red
Rows 30-31 – k

For the next section of the pattern, you only work the first 14 stitches of the round, back and forth.
Row 32 – S1, k13, turn
Row 33 – S1, p13, turn
Repeat these two rows 10 more times

Row 52 – S1, k13, do not turn

Row 53 – From the right side, pick up and knit 10 stitches along the edge of the piece just knitted, knit 30 stitches, pick up and knit 10 stitches along the second edge. Place marker to mark start of round. You will now work in the round again.

Rows 54-55 – p (in round 54, when you purl the stitches you picked up and knit in round 53, it’s a good idea to purl them through the back loops, to avoid holes)

Rows 56-57 – k
Rows 58-59 – p
Rows 60-61 – k
Rows 62-63 – p
Rows 64-65 – k

Now, place stitches 1-14 stitches (toe) and stitches 33-46 (heel) on pieces of scrap yarn.

18 stitches are left on each side. Knit the last 18 stitches of the round back and forth in garter stitch, for 9 ridges. End with a wrong side row (18 rows).

From the wrong side, graft the 18 stitches together with the 18 stitches from the other side.

Toe/heel*:

Place the toe/heel stitches on a needle and with another needle, pick up 10 stitches along the garter stitch edge. At the beginning of next 4 rows, knit one stitch from the toe/heel stitches together with the first stitch from the sole. 10 stitches are now left on toe/heel section, graft these together with the 10 sole stitches..

*Instead of using this method, you can simply cast off the toe/heel stitches and sew the edge to the sole. However, that will result in a smaller and more square shaped baby bootie.

With yellow yarn and a tapestry needle, sew ‘seeds’ on the bootie. You could also use beads.

Make a 6 in (15cm) long i-cord with green yarn and thread into the holes in the ‘yo, k2tog’-row.

Crochet flowers:
Make 4 ch and connect in the round with a sl st.
Round 1 – 8 sc into the circle
Round 2 – 3 ch and fasten with sl st to sc from round 1, 7 times
Round 3 – 4 sc into each ch st arch, 1 sl st in sc from round 1.

Using a tapestry needle, sew with yellow yarn into the center of the flower. Sew the flower onto the front of the bootie.

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Đan, Đan cho bé gái, Đan cho trẻ em, Đan giày cho bé gái. Bookmark the permalink.

4 Responses to Giày dâu tây cho bé sơ sinh ( 0-3 tháng)

 1. thuykoi says:

  Đối với phần tiếp theo của các mô hình, bạn chỉ làm việc 14 mũi khâu đầu tiên của vòng, qua lại.
  Row 32 – S1, k13, biến
  Row 33 – S1, p13, rẽ
  Lặp lại hai hàng này thêm 10 lần

  Row 52 – S1, k13, không bật

  Row 53 – Từ phía bên phải, chọn và đan 10 mũi khâu dọc theo các cạnh của các mảnh dệt kim, đan 30 mũi khâu, nhận và đan 10 mũi khâu dọc theo cạnh thứ hai. Nơi đánh dấu để đánh dấu bắt đầu của vòng. Bây giờ bạn sẽ làm việc trong vòng một lần nữa.

  Hàng 54-55 – p (trong 54 vòng, khi bạn PURL các mũi khâu bạn chọn và đan ở vòng 53, đó là một ý tưởng tốt để PURL chúng thông qua các vòng trở lại, để tránh lỗ)

  Hàng 56-57 – k
  dòng 58-59 – p
  Rows 60-61 – k
  Hàng 62-63 – p
  Rows 64-65 – k

  Bây giờ, nơi khâu 1-14 mũi khâu (ngón chân) và mũi khâu 33-46 (gót chân) trên mảnh sợi phế liệu.

  18 mũi khâu còn lại mỗi bên. Đan 18 mũi khâu cuối cùng của vòng trở lại và ra trong khâu sọc, trong 9 rặng núi. Kết thúc với một hàng phía bên trái (18 dòng).

  Từ ghép sai, bên trong 18 mũi khâu cùng với 18 mũi khâu từ phía bên kia.

  Toe / gót chân *:

  Đặt các mũi khâu ngón chân / gót chân trên một cây kim và với kim khác, lấy 10 mũi khâu dọc theo mép khâu sọc. Vào lúc bắt đầu của 4 dòng tiếp theo, đan một khâu từ khâu ngón chân / gót chân cùng với khâu đầu tiên từ duy nhất. 10 mũi khâu còn lại trên ngón chân / ghép gót chân, phần này lại với nhau với 10 mũi khâu duy nhất ..

  * Thay vì sử dụng phương pháp này, bạn chỉ đơn giản là có thể bỏ các mũi khâu ngón chân / gót chân và may cạnh đế. Tuy nhiên, điều đó sẽ dẫn đến một bootie bé nhỏ hơn và nhiều hình vuông hình.

  Với sợi vàng và kim một tấm thảm, may ‘hạt giống’ trên bootie. Bạn cũng có thể sử dụng hạt.

  Thực hiện một 6 (15cm) dây-i lâu dài với sợi màu xanh lá cây và sợi vào các lỗ hổng trong yo ‘, k2tog’ hàng.

  Hoa Crochet:
  4 ch và kết nối ở vòng với một st sl
  Vòng 1 – 8 sc vào vòng tròn
  Round 2 – 3 ch và chặt với sl st sc từ vòng 1, 7 lần
  Vòng 3 – 4 sc vào mỗi ch st vòm, 1 sl st trong sc từ vòng 1.

  Sử dụng một cây kim tấm thảm, may với sợi vàng vào trung tâm của hoa. May hoa vào mặt trước của các bootie.

 2. trang says:

  đọc như thế này thì em k hiểu j cả, sao chị k đê? video xem cho dể hơn, vì em mới đan lần đầu

 3. TrangHuyen says:

  Row 53 – From the right side, pick up and knit 10 stitches along the edge of the piece just knitted, knit 30 stitches, pick up and knit 10 stitches along the second edge. Place marker to mark start of round. You will now work in the round again.

  Rows 54-55 – p (in round 54, when you purl the stitches you picked up and knit in round 53, it’s a good idea to purl them through the back loops, to avoid holes) và Now, place stitches 1-14 stitches (toe) and stitches 33-46 (heel) on pieces of scrap yarn

  18 stitches are left on each side. Knit the last 18 stitches of the round back and forth in garter stitch, for 9 ridges. End with a wrong side row (18 rows).
  từ mấy dòng này đến hết bài là e ko hiểu lắm. Ra tết, chị có time nói cho e hiểu với nhé!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s